شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

قابل توجه همکاران محترم:
جهت ورود به سیستم اتوماسیون اداری با آدرس http://office.sirjansteel.com
سیستم سیتریکس با آدرس http://citrix.sirjansteel.com
سیستم بازرگانی با آدرس http://com.sirjansteel.com
وارد شوید.